Info: Generalforsamling 2020

Indkaldelse til generalforsamling i Christiansbjerg I.F’s fodboldafdeling.

Mandag d. 9. marts 2020 kl 19.00 i klubhuset på Bodøvej 211, Århus N.

Det er vigtigt at spillerne møder op og engagerer sig i klubben. Der trænes efterfølgende kl 20.00 som sædvanligt. Kom og støt op om bestyrelsen og klubben.

Programmet er som følger.

1. Valg af dirigent

2. Afdelingens beretning

3. Regnskab 2019 / budget 2020 v/kasserer Henrik Pedersen

4. Fastsættelse af kontingent (herunder afgift til HB)

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (bestyrelsesforslag)

6. Valg af revisor og revisorsuppleant

7. Indkomne forslag

8. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indsendt til Tom: TTH@dlg.dk senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse