Vedtægter
for
Christiansbjerg Idrætsforening
April 2017

§ 1 Navn og hjemsted
Foreningen Christiansbjerg Idrætsforening (CIF), der har hjemsted i Århus Kommune, er
stiftet den 28. januar 1988. Foreningen er medlem af DGI, Danmarks Idræts-Forbund
(DIF) og Idrætssamvirket i Aarhus

§ 2 Formål
Foreningens formål er at skabe gode rammer for idræt og motion for flest mulige beboere i
alle aldre i Aarhus Nord – rammer, der gør det attraktivt at være medlem, træner,
foreningsleder og frivillig i CIF.

§ 3 Medlemskab
Alle, som vil arbejde aktivt for foreningens formål, kan blive medlem af CIF.
Medlemskab opnås, når kontingent til en afdeling er betalt.

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes såfremt vedkommendes opførsel strider imod
foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine
medlemspligter. Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at
blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

I sager om eksklusion har medlemmet, hvis det skriftligt ønskes, krav på, at sagen afgøres
på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt
punkt. En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver 2/3 af de fremmødtes
stemmer.

§ 4 Kontingent
Kontingent for medlemmerne fastsættes af de enkelte afdelingers bestyrelser.
Afdelingerne betaler et årligt kontingent pr. afdelingsmedlem til hovedforeningen. Beløbet
fastsættes af hovedbestyrelsen. Afdelingen indsender senest 1. december medlemsantal
til hovedforeningen og afregner inden årets udgang efter fremsendelse af faktura.

§ 5 Hovedgeneralforsamling
Hovedgeneralforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender og
afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

Hovedgeneralforsamlingen indkaldes med foreløbig dagsorden af hovedbestyrelsen med
mindst 1 måneds varsel som minimum på foreningens hjemmeside. I indkaldelsen skal det
fremgå, at indsendelse af forslag til dagsordenen skal ske senest 3 uger før
hovedgeneralforsamlingens afholdelse til hovedformanden.

Endelig dagsorden med revideret regnskab samt evt. andre bilag bekendtgøres på
foreningens hjemmeside senest 8 dage før.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen
måtte indbyde.

Stemmeret har alle fremmødte medlemmer, der er fyldt 16 år samt en forældre/værge til
medlemmer under 16 år, dog således, at ingen kan have mere end én stemme.
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer 2/3
majoritet, eksklusionssager ligeledes 2/3 og foreningens opløsning – se §12.
Afstemninger skal foretages skriftligt ved kampvalg og såfremt 5 medlemmer forlanger det.
Valgbare er alle, der er fyldt 16 år. Fraværende kan vælges, når der skriftligt foreligger
tilsagn om, at vedkommende vil modtage valg til den foreslåede post.

Dagsorden til ordinær hovedgeneralforsamling skal mindst indeholde:
1) Valg af dirigent og referent
2) Hovedbestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Forelæggelse af regnskab og budget til godkendelse
4) Afdelingsberetninger og -regnskab til orientering
5) Indkomne forslag
6) Valg af 1 hovedbestyrelsesmedlem for en 2 årig periode
7) Valg af 1 suppleant for 1 år
8) Valg af 1 revisor for en 2 årig periode
9) Valg af en revisorsuppleant for 1 år
10) Eventuelt

Der udarbejdes referat over generalforsamlingens beslutninger, som godkendes og
underskrives af dirigenten.

§ 6 Afdelingsgeneralforsamlinger
Afdelingsgeneralforsamlingerne afholdes hvert år inden hovedgeneralforsamlingen og
indkaldes efter samme regler som for denne.

Dagsorden til afdelingsgeneralforsamling skal mindst indeholde:
1) Valg af dirigent og referent
2) Afdelingsbestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Forelæggelse af regnskab og budget til godkendelse
4) Indkomne forslag
5) Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode
6) Valg af suppleant for 1 år
7) Valg af 1 revisor for 2 år og 1 revisorsuppleant for 1 år
8) Eventuelt
§ 7 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær hovedgeneralforsamling afholdes, hvis hovedbestyrelsen beslutter det, eller
når mindst 25 % af foreningens medlemmer begærer det skriftligt med angivelse af de
punkter, som ønskes behandlet. Indkaldelsen skal udsendes senest 14 dage efter
modtagelsen med samme regler og varsel som til ordinær generalforsamling.
Ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling kan indkaldes efter samme regler som til
ekstraordinær hovedgeneralforsamling.

§ 8 Bestyrelserne
Hovedbestyrelsen og afdelingsbestyrelserne konstituerer sig selv og fastsætter selv sin
forretningsorden. Alle formænd og kasserere skal være fyldt 18 år.

Hoved-/afdelingsbestyrelserne er altid beslutningsdygtige, når møderne er rettidigt
indkaldt. Beslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de deltagende. Ved stemmelighed
er formandens stemme udslagsgivende.

Hver afdeling indsætter/vælger en person til hovedbestyrelsen. Herudover vælges 2
personer på hovedgeneralforsamlingen. Medlemmerne i hovedbestyrelsen kan bestride
bestyrelsesposter i de enkelte afdelinger.

Hovedbestyrelsen skal aktivt arbejde for at opfylde foreningens formål – herunder
godkendelse af nye afdelinger.

Hovedbestyrelsen er CIFs daglige ledelse og repræsenterer CIF overfor Aarhus kommune
og andre myndigheder. Hovedbestyrelsens primære arbejdsopgave er driften af klubhus
og anlæg

Afdelingsbestyrelserne består af et ulige antal medlemmer – dog minimum 3, som er
formand, kasserer samt næstformand. Afdelingsbestyrelsens medlemmer vælges på
generalforsamlingen for en 2 årig periode med et lige antal på lige år og ulige antal på
ulige år.

Afdelingsbestyrelsens opgave er at optimere rammerne mest mulig for udøvelse af deres
idræt aktivitetsmæssigt og foreningsmæssigt.

§ 9 Tegningsret
Christiansbjerg Idrætsforening tegnes af hovedformanden og et andet
hovedbestyrelsesmedlem i fællesskab – dog kan hovedbestyrelsen i det daglige
uddelegere tegningsretten til udvalg og enkeltpersoner.

Ved køb og salg af fast ejendom tegnes foreningen af hovedgeneralforsamlingen.
De enkelte afdelinger tegnes af formanden og kassereren – dog kan afdelingsbestyrelsen i
det daglige uddelegere tegningsretten til udvalg eller enkeltpersoner.

§ 10 Økonomi
Hovedforeningens/afdelingernes regnskabsår er kalenderåret.
Hovedforeningen og hver afdeling har deres egen selvstændige økonomi og regnskab,
som godkendes af medlemmerne på generalforsamlingen sammen med budget.
Regnskabet skal før generalforsamlingen underskrives af samtlige medlemmer af
bestyrelsen samt være forsynes med revisorernes påtegning og underskrift.

§ 11 Revision
På de ordinære generalforsamlinger vælges for to år ad gangen minimum én revisor og en
revisorsuppleant.

Revisorerne skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgå det samlede regnskab og
påse, at beholdningerne er tilstede og driftsregnskab og status forsynes med en
påtegning. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 12 Udtrædelse og opløsning af en afdeling
Hvis en afdeling ønsker at udtræde af Christiansbjerg Idrætsforening eller fusionere med
en anden forening, skal ønsket om dette besluttes på en ekstraordinær generalforsamling i
den respektive afdeling. Hvis et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer ved denne ekstraordinære generalforsamling ønsker en udtrædelse af hovedforeningen, er det derefter op
til hovedbestyrelsen at acceptere udtrædelsen.

Ved en afdelings udtrædelse udlignes/afregnes alle økonomiske mellemværender mellem
den respektive afdeling og hovedbestyrelsen, medmindre der kan nås til enighed om andet
Ved en udtrædelse beholder den udtrædende afdeling fortsat sin formue og aktiver,
ligesom også forbundslicenser og lignende forbliver hos den udtrædende afdeling.
Hovedbestyrelsen og den udtrædende afdeling beslutter i fællesskab effektueringsdatoen
for udtrædelsen.

Hvis en afdeling ønsker at opløse sig skal det foregå på to på hinanden følgende
generalforsamlinger med min. 14 dages og max. 1 måneds mellemrum, hvor min. ¾ af de
fremmødte stemmer for opløsning. Ved tilfælde af opløsning tilfalder en evt. formue CIFs
hovedforening.

§ 13 Foreningens opløsning
Bestemmelse om CIFs opløsning kan kun tages på to på hinanden følgende
generalforsamlinger med min. 14 dages og max. 1 måneds mellemrum, hvor min. ¾ af de
fremmødte stemmer for opløsning. Varsling og andre regler som ved indkaldelse til
ordinær generalforsamling.

Ved opløsning af Christiansbjerg Idræts Forening (CIF) skal en evt. formue gå til at
fremme idrætslige aktiviteter i umiddelbar nærhed af Christiansbjerg. Det er den afgående
hovedbestyrelse, der beslutter den konkrete donation.
Vedtaget på generalforsamlingen den 20. april 2017.